Szkolenia autorskie

„ABC wolontariatu w szkole”

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu. Podczas warsztatu uczestnicy poznają rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami. Ponadto, zdobędą wiedzę na temat zalet i korzyści płynących z podejmowania działań wolontaryjnych, systemu motywacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespołach wolontariackich i planowania indywidualnej ścieżki rozwoju.

ADRESACI

Szkolenie dedykowane jest uczniom szkół średnich zainteresowanym działalnością wolontaryjną. Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy młodzieży z zakresu wolontariatu, a także nabycie podstawowych umiejętności związanych z aktywnością społeczną.

ZALETY

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, inspirują i motywują młodzież do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne, otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. Dodatkowym aspektem jest przygotowanie poradnika – scenariuszy ćwiczeń dla opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza – pomocnego we wzmacnianiu potencjału wolontariuszy oraz planowaniu działań w przyszłości. Zajęcia zaplanowane są na 3 godziny lekcyjne.

KORZYŚCI

Podczas warsztatu młodzież poznaje:

 • rodzaje i formy wolontariatu w szkole i poza nią,
 • prawne aspekty wolontariatu w warunkach szkolnych,
 • obszary zaangażowania dla wolontariuszy w szkole i w środowisku,
 • podstawy budowania zespołów wolontaryjnych,
 • zalety płynące z aktywności wolontariackiej,
 • praktyczne wskazówki dotyczące działania w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

 

„Rola aktywności obywatelskiej i wolontariatu – Szkolny Klub Wolontariusza”

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć dla uczniów w obszarze aktywności obywatelskiej i wolontariatu, a także praktyczne angażowanie uczniów poprzez stworzenie w placówce Szkolnego Klubu Wolontariusza.

ADRESACI

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, koordynatorom Szkolnych Klubów Wolontariusza. Na szkolenie zapraszamy również nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.

ZALETY

Szkolenie oparte jest na wieloletniej praktyce współpracy Regionalnego Centrum Wolontariatu ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza. Wzbogacone zostało o przykłady działań z Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Tematyka zajęć wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał pedagogów, którzy bezpośrednio wpływają na kształtowanie postaw wśród młodzieży. Warsztat inspiruje do prowadzenia ciekawych, nieszablonowych zajęć dotyczących sfery aktywności obywatelskiej. Ponadto, wyposaża nauczycieli w narzędzia i techniki rozwoju programów wolontaryjnych w ramach Szkolnych Klubów Wolontariusza. Warsztat standardowo odbywa się w sesji dwudniowej, łącznie 16 godzin (istnieje możliwość modyfikacji według potrzeb klienta).

KORZYŚCI

Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze:

 • aktywności obywatelskiej na terenie szkoły,
 • prawnych aspektów wolontariatu,
 • prowadzenia ćwiczeń i wykorzystania narzędzi szkoleniowych z zakresu aktywności obywatelskiej oraz wolontariatu,
 • planowania działań w Szkolnym Klubie Wolontariusza,
 • wykorzystywania potencjału własnego oraz uczniów w przedsięwzięcia na rzecz szkoły i środowiska.

 

„Wolontariusz jako lokalny animator”

Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności z zakresu animacji działań społecznych i tworzenia relacji ze społecznością. Dzięki zagadnieniom związanym z budowaniem relacji w grupie, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów oraz pracą nad stresem, uczestnicy nauczą się współdziałać zespołowo w procesie realizacji przedsięwzięć wolontaryjnych. Dodatkowo, wiedza na temat organizowania zabaw i tworzenia animacji wyposaża w dodatkowe narzędzia, przydatne w oprawie imprez i akcji wolontariackich.

ADRESACI

Szkolenie skierowane jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu wolontariatu lub posiadają doświadczenie w wolontariacie, są aktywni i mają predyspozycje liderowania oraz animowania działań społecznych.

ZALETY

Warsztat inspiruje do budowania relacji społecznych w ramach prowadzonej działalności wolontaryjnej. Wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności animacji społecznej i liderowania. Uczestnicy doświadczają współpracy zespołowej, tworzą mini projekt animacyjny. Warsztat odbywa się w sesji dwudniowej, łącznie 16 godzin (istnieje możliwość modyfikacji według potrzeb klienta).

KORZYŚCI

Uczestnicy poznają:

 • możliwości i praktyki działań wolontariuszy-animatorów,
 • własny potencjał jako animatora,
 • narzędzia pracy animatora,
 • podstawowe aspekty i mechanizmy psychologiczne, istotne w działaniach liderskich.

 

Warsztaty „Roztańczony wolontariat”

Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i narzędzia pomocne w organizacji, oprawie i urozmaicaniu przeróżnych wydarzeń, imprez, czy akcji społecznych. Taniec i ruch to dobry sposób na tworzenie więzi, zachęcanie do zaangażowania i zwrócenie uwagi na prowadzoną działalność, za pomocą interaktywnej formy, bo wyzwalają wewnętrzną energię, radość. Na potrzeby zgłaszane indywidualnie budujemy warsztat, zgodnie z preferencjami Zamawiającego. Istnieje możliwość wyboru motywu przewodniego zajęć. Czas warsztatu to 60 minut.

ADRESACI

Szkolenie skierowane jest do osób specjalizujących się w organizacji imprez, akcji, eventów oraz wszelkich wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym, w tym liderów oraz aktywnych wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu. Preferowane są też grupy zorganizowane oraz organizacje i instytucje chętne do przeszkolenia swoich pracowników.

ZALETY

Warsztaty bazują na wieloletnich doświadczeniach pochodzących z pracy z wolontariuszami zespołu Go Pomost! Volunteers Dance Group. Dzięki tym warsztatom każdy uczestnik zyska wspaniałą inspirację i pomysł na zareklamowanie własnej placówki, zaangażowanie swoich podopiecznych oraz sposób na odreagowanie, wyciszenie, kontakt ze sobą i innymi uczestnikami zajęć. Doświadczenia Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” w zakresie promocji wolontariatu tanecznego są popularyzowane w środowisku lokalnym oraz nagradzane w kategorii innowacyjnych rozwiązań (m.in. Grand Prix Festiwalu Sztuk Wszelakich). Warsztaty prowadzą dyplomowani instruktorzy tańca oraz specjaliści z zakresu pedagogiki tańca, z doświadczeniem w pracy z wolontariuszami oraz różnymi grupami społecznymi (seniorzy, osoby chore i z niepełnosprawnościami). Każdy warsztat składa się z elementów: rozgrzewka, nauka podstawowych kroków, krótka choreografia lub nauka zabaw i animacji, streching i wyciszenie.

KORZYŚCI

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

 • zdobędą cenne inspiracje, przydatne w animacji przeróżnych akcji i imprez okolicznościowych,
 • poznają nowoczesne narzędzia w pracy z wolontariuszami oraz podopiecznymi,
 • nauczą się podstawowych elementów, kroków i choreografii w danej technice tanecznej,
 • dowiedzą się jak łączyć taniec i ruch z wolontariatem,
 • nauczą się wykorzystywać nabyte umiejętności w konkretnych działaniach.