Formularz

KARTA ZGŁOSZENIOWA WOLONTARIUSZA

Dane wolontariusza:uczeństudentpracującyrencistaemerytbezrobotnyinne


województwopowiatgminamiastodzielnica


wolontariat regularny, długoterminowywolontariat akcyjnywolontariat w elastycznym wymiarze czasu (w późnych godzinach, weekendy)wolontariat zdalny


TakNie

Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "Tak"


TakNie

Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "Tak"

praca z dziećmi i młodzieżąpraca z osobami starszymi i dorosłymipomoc niepełnosprawnymprace biurowepomoc w prowadzeniu zajęć, warsztatów tłumaczenia: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, migowy, Breille’a, inneinformatyka, komputer, internet, e-wolontariat (wolontariat zdalny)sport, turystykapomoc społecznawolontariat za granicąpomoc w naucepisanie / redagowanie tekstów, ulotek, biuletynówpomoc w organizowaniu imprez, festynów, akcji, uroczystości, konferencjiekologia, praca ze zwierzętami, ochrona i pielęgnacja przyrodykoordynowanie / realizacja projektówpomoc humanitarna (pozyskiwanie darów, klęski żywiołowe)rozwój lokalny, regionalnyprawa człowieka, równe traktowanie, mniejszościresocjalizacjakultura, sztuka, ochrona zabytków i tradycjipomoc bezdomnymwolontariat pracowniczy
Wypełnij jeśli wyżej nie ma tego co Cię interesuje


organizacje pozarządoweplacówki edukacyjne, wychowawcze, oświatoweszpitale, hospicja, zakłady leczniczeośrodki pomocy społecznej, domy pomocyspołecznej, domy dziennego pobytuschroniska dla zwierzątnoclegownie, hosteleurzędyzakłady karne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki poprawczepogotowia opiekuńczemuzea, domy kultury, inne placówki kulturalnebibliotekikościoły, ruchy religijne, wyznaniowe
Wypełnij jeśli wyżej nie ma tego co Cię interesuje
zdrowotnetransportoweinne

Wypełnij jeśli wyżej zaznaczyłeś opcje inne

 

 

 

Wersja do wydrukowania:

karta zgłoszeniowa wolontariusza

regulamin RODO